De Toddler en SMPTE

SMPTE algemeen
SMPTE tijdcode is een voorziening die aanwezig is op bepaalde opneemapparatuur zoals videorecorders, CDrecorders, bandrecorders etc. Hiermee is het mogelijk de positie aan te geven van elk willekeurig fragment van de opname. Een fragment kan bestaan uit een beeldfragment of een geluidsfragment. De positieaanduiding bestaat uit een digitale code waarin een uur, minuten, seconde en frame aanduiding voorkomt. Een frame is een deel van een seconde, vaak 1/24 deel voor geluidsopnamen of 1/30 voor video-opnamen. De bandrecorder die een SMPTE voorziening heeft, legt de tijdcode op een extra spoor vast. Bij een videorecorder wordt de tijdcode bij ieder videobeeld geregistreerd. Tijdens het afspelen van de opgeslagen informatie wordt het SMPTE tijdcodesignaal aan een aparte uitgang  aangeboden.  Er bestaan meerdere type SMPTE signalen. De meest toegepaste is longitudinale tijdcode, kortweg LTC.

De Toddler en SMPTE
SMPTE wordt ondermeer gebruikt om met het ene apparaat een ander apparaat aan te sturen. De Toddler kan worden aangestuurd door een videorecorder. Hierdoor kan een bepaald lichtbeeld wordt ingefade bij een bepaald videobeeld. De Toddler moet daartoe zijn uitgerust met een extra IC die het elektrische signaal van de SMPTE tijdcode omzet in een standaard digitaal formaat. Voorts moet de Toddler zijn uitgerust met extra software routines waarmee een relatie (assignment) kan worden vastgelegd tussen een bepaalde tijdcode en de scene die moet worden in gefade bij het ontvangen van die tijdcode. Software versies met de letter S als achtervoegsel hebben deze mogelijkheid. Vanaf Toddler4 is het mogelijk SMPTE als optie aan te schaffen.

De aansluiting van SMPTE op Toddler
De SMPTE ingang  op de Toddler maakt samen met de RS232 poort gebruik van dezelfde connector. Het is de 9 polige Sub-D connector. De Toddler heeft een symmetrische SMPTE ingang. De pinaansluiting is:
pin4=LTCin-,  pin9=LTCin+ en pin5=common.
Vsymm. moet  minimaal 0,1[V] zijn en mag maximaal 5[V] bedrage.
In het geval het aangeboden signaal asymmetrisch is moet pin4 in de connector van de aansluitkabel doorverbonden worden met pin5. De SMPTE aansluiting bestaat dan uit een 1 aderige afgeschermde audiokabel waarvan de mantel is verbonden met pin4&5 en de ader met pin9.

Programmeren van de Toddler voor SMPTE
· bij SETUP menu SMPTE control aanzetten.(pag. 11 handleiding Toddler)
· gewenste scenes programmeren
· leg de relatie tussen de SMPTE code en de scene die moet worden ingefade bij SCENE ATTRIBUTES. Met behulp van de assign button kunnen assignments worden vastgelegd. (pag. 9 handleiding Toddler)

SMPTE assign menu
SMPTE-Qxx  hiermee kunnen de (beeld/geluid)fragmenten genummerd worden (cue-list)  xx=0,..,99. Xxx is de in te faden scene. hh:mm:ss:ff is de in te stellen tijdcode waarop Xxx moet worden ingefade. hh=uur, mm=minute, ss=seconde en ff=frame-nummer (0,..,30).
Bijvoorbeeld:  Xxx=D17 en  hh:mm:ss:ff = 00:26:56:16 houdt in dat de fade-in van scene D17 start, als de binnenkomende tijdscode afkomstig van bijv. een bandrecorder 00:26:56:16 is
Twee werkwijzen
1. U start met een cue lijst van uw beeld /geluid fragmenten. U schrijft de bijbehorende SMPTE tijdcodes van uw fragmenten op. U maakt de licht scenes voor uw cue list. Dan gaat u naar het assign menu op de Toddler. Om de cues, scenes en SMPTE time codes te programmeren gebruikt u de scollbuttons. Om met de cursor te verspringen gebruikt u [change menu item]
2. U heeft een cue lijst van uw beeld /geluid fragmenten gemaakt. U heeft de licht scenes die u onder het beeld/geluid wil zetten ook al in de Toddler gemaakt. U verbindt de Toddler met de video/tape recorder. U gaat naar het SMPTE  assign menu. U vult het nummer van uw eerste cue in. U zet de cursor op Xxx: het display geeft: ‘Xxx=...’ U speelt uw video/geluids band af. Op het moment dat u uw eerste cue hoort of ziet, drukt u op de scrollbutton: u bent nu de bijbehorende licht scene aan het selecteren. Op het moment dat u de scrollbutton indrukte wordt de binnenkomende SMPTE tijdscode door de Toddler in het geheugen opgeslagen. U heeft de assignment volgens de ‘catching’ methode gemaakt.

Typische audiovisuele toepassingen met de Toddler+SMPTE:
· Toddler + DMX-switchbox (power-DAC8) + video/bandrecorder + remote preset controller. Met de preset controller kan een specifiek programma op de Toddler worden gestart. Een onderdeel hiervan bestaat uit het starten van de recorder d.m.v de switchbox. Hierna kan de recorder middels de SMPTE uitgang de Toddler controleren. Een laatste ‘SMPTE commando’ kan de Toddler weer de controle teruggeven. Met de preset controller kan altijd deze sequentie worden onderbroken en overgegaan worden naar een ander programma.
· Toddler + DMX-switchbox (power-DAC8) + video/bandrecorder + ingebouwde tijdklok. De realtime clock waarover de Toddler beschikt verschaft extra mogelijkheden. In het boven geschetste voorbeeld is het de remote preset controller die mogelijkheid geeft tot programmakeuze. De ingebouwde klok kan deze functie ook vervullen. Indien gewenst kunnen zij ook allebei die rol vervullen.